Information

 

 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Samfällighetsföreningen Hällebäcks Småbåtshamn.

 

Tid:Lördagen den 18 augusti 2018 kl. 10.00.

Plats:Sågen.

Närvarande:På mötet deltog 18 av föreningens aktade medlemmar, inklusive styrelsen.

 

§ 1 Mötets öppnande: Ordförande Leif Jonsson öppnade mötet med att hälsa

samtliga deltagare välkomna.

 

 

§ 2 Godkännande av dagordning: Föreliggande dagordning godkändes.

 

 

§ 3Utlysning: Mötet befanns vara utlyst enligt stadgarna.

 

 

§ 4Ordförande för mötet: Leif Jonsson valdes till ordförande för stämman.

 

 

§ 5Sekreterare för mötet: Lennart Ohlsson valdes att föra dagens protokoll.

 

 

§ 6Justerare: Inge Svedung och Birgitta Andersson valdes att justera mötesprotokollet.

.

§ 7Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelsen för 2017-2018 lästes upp av Lennart Ohlsson och lades till handlingarna.

 

 

§ 8 Ekonomisk berättelse: Eva Melloff redovisade föreningens ekonomi. Redovisningen visade på en god ekonomi i föreningen.

§ 9Revisionsberättelse: Gun Ohlsson läste upp revisorernas berättelse.

Föreningens räkenskaper var enligt revisionsberättelsen förda i god ordning.

 

§ 10Ansvarsfrihet: Då inga anmärkningar fanns beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-07-01 - 2018-06-30.

 

§ 11Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar: Inga motioner eller framställningar fanns att behandla.

 

 

§ 12Ersättningar: Stämman beslöt att ersättning till styrelse och revisorer skall vara oförändrad.

 

 

§ 13Budget och debiteringslängd: Leif Jonsson och Eva Melloff redovisade förslag till budget för 2018 – 2019.

Styrelsen ser i nuläget inget behov av några större utgifter under kommande verksamhetsår. Styrelsen kommer undersöka framtida kostnader för spontning vid hamnplanen.

Budgeten för kommande verksamhetsår godkändes.

 

 

§ 14Val av styrelse 2018 - 2019 / nyval eller omval: Ordinarie ledamöter på 2 år: Lennart Ohlsson, Mats Eskilsson och Maria Linsten - Fridefors. Suppleanter på 1 år: Heikki Leyon och Malin Berntsson.

Leif Jonsson valdes till ordförande på 1 år.

 

Val av revisorer: Gun Ohlsson och Jesper Sandahl valdes som revisorer för 1 år. Ulrika Ekstedt och Bernt Johansson valdes till revisorsuppleanter för 1 år.

 

 

§ 15Val av valberedning: Andreas Dahlqvist (sammankallande), Klas Berntsson och Berit Sjöberg valdes på 1 år.

 

§ 16Övriga frågor:

Ordförande Leif Jonsson informerade mötesdeltagarna, samt beslut fattades om:

-Kommande arbete: ny / nya badstegar, upp grusning av vägen ner till hamnen, översyn av skyltning till och vid hamnen, framtida spontning.

-Beslut fattades att påminnelseavgift införs. 1.a påminnelse gratis, 2.a påminnelse 200 kr.

-Styrelsen kommer att utarbeta någon form av regelverk för akterförtöjningar. Flytande linor är, som tidigare, absolut förbjudna, men har trots detta förekommit under sommaren. Hamnfogdarna kommer tillse och vid behov åtgärda. Skrivelse kommer sändas ut.

-På förekommen anledning måste än en gång frågan om andrahandsuthyrning tas upp. Andrahandsuthyrning får, som tidigare beslutats, av enskild medlem, enbart ske av 2 meters plats. Andrahandsuthyrning av 2,5 och 3,0 meters plats beslutas av styrelsen, skrivelse skall inlämnas till styrelsen. Information om detta kommer sändas ut ännu en gång. Andrahandsuthyrning skall omprövas varje år.

-På grund av stölder i hamnen togs frågan om kamerabevakning upp. Styrelsen kommer att undersöka regler och utveckling i frågan.

-Beslut fattades om att styrelsen skall bestå av personer som äger, bebor eller nyttjar fastighet inom samfällighetens geografiska verksamhetsområde.

-Beträffande friplatser kan ingen avgift för underhåll eller investeringar tas ut.

-Inga övriga frågor framkom.

 

§ 17 Plats för stämmoprotokollet: Protokollet kommer att sättas upp på föreningens anslagstavla samt finnas tillgängligt hos Lennart Ohlsson och Leif Jonsson. Det kommer också att publiceras på föreningens hemsida. www.halleback.se

Protokollet kommer även mailas ut till medlemmarna.

 

 

§ 18Avslutande: Ordförande tackade stämmodeltagarna för visat intresse och engagemang under det gångna året. Efter avslutat möte stannade ett flertal medlemmar kvar för fika och samtal.

 

 

 

Hällebäck den 18 augusti 2018

 

 

Lennart Ohlsson Inge Svedung Birgitta Andersson

Sekreterare Justeringsman Justeringskvinna

 

 

 

 

Andrahandsuthyrning får, som tidigare beslutats, av enskild medlem, enbart ske av 2 meters plats. Andrahandsuthyrning av 2,5 och 3,0 meters plats beslutas av styrelsen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordningsreglerna gäller som vanligt. Du som är medlem är skyldig att meddela dessa för Din eventuelle hyresgäst. Var vaksam på obehöriga besökare och hjälp oss att se till att fiskeförbudet som gäller på bryggorna efterlevs.

 

 

Styrelsen